Resztki farb: usuwanie, przechowywanie itp.

Co zrobić z resztkami farb?

W naszych piwnicach, garażach i komórkach gromadzą się resztki starych farb, które zupełnie niepotrzebnie zajmują nam cenne miejsce. Jak rozwiązać ten problem? Poniżej podajemy kilka praktycznych uwag i wskazówek dotyczących usuwania i przechowywania farb.

Usuwanie

Farby przeznaczone do usunięcia dzielą się na dwie kategorie:

Zasuszone pozostałości

Takie farby mogą być usunięte jako odpady z gospodarstw domowych lub jako odpady budowlane.

Pozostałości ciekłe / nieutwardzone

Takie odpady można oddać w punktach zbiórki odpadów posegregowanych lub w mobilnych punktach zbiórki materiałów niebezpiecznych. W przypadku braku takiej możliwości należy wysuszyć pozostałości farby, pozostawiając je w otwartym pojemniku w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dodanie do produktu niewielkiej ilości gipsu lub cementu przyspieszy proces wysychania.

Praktyczne uwagi dotyczące przechowywania

Resztki farb należy koniecznie przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w chłodnym pomieszczeniu, w którym w zimie temperatura nie spada poniżej zera. Niezużyta farba może być pozostawiona w oryginalnym pojemniku. W przypadku przelania resztek farby do innych, mniejszych pojemników - takie propozycje można czasem znaleźć w różnych informatorach - należy pamiętać, że nowe pojemniki muszą być koniecznie oznakowane w sposób zapewniający ich jednoznaczną identyfikację. Resztki farby nigdy nie mogą się dostać w ręce dzieci. Właściwy opis jest tylko rozwiązaniem połowicznym, gdyż dzieci nie umieją czytać, ale bez problemu rozpoznają etykietę znajdującą się na słoiku znaną im ze słodkiego dżemu.

Okres przechowywania i trwałość

Dopuszczalny okres przechowywania farb (w chłodnym, nie zamarzającym zimą pomieszczeniu) zależy od tego, czy dane opakowanie zostało już otwarte:

Pojemniki nieotwarte (oryginalne zamknięcie)

Materiały pozostające w nieotwartym jeszcze pojemniku mają z reguły trwałość 2-3 lata.

Otwarte opakowania

Materiały w otwartych wcześniej pojemnikach podlegają szybszej degradacji biologicznej. Dotyczy to w szczególności pojemników, z których zużyto znaczną część materiału, materiałów już rozcieńczonych lub nakładanych starymi wałkami lub pędzlami. Niestety nie ma możliwości dokładnego określenia momentu, w którym proces degradacji się rozpoczyna, gdyż zależy on w znacznym stopniu od stężenia zarodków i od warunków przechowywania farby. W niesprzyjających warunkach degradacja farb może się rozpocząć już po kilku tygodniach, a w przypadku przechowywania materiału w pomieszczeniach chłodnych i o niewielkim zanieczyszczeniu farbę z otwartych wcześniej pojemników można bezpiecznie używać jeszcze przez około pół roku lub nawet dłużej.

Przechowywaną zbyt długo farbę, która nie nadaje się już do użytku, można rozpoznać po wyraźnym, drażniącym zapachu. Taką farbę należy koniecznie usunąć.

Rekomendowane produkty